Forbruker
Country

BRUKSVILKÅR

1. OMFANG

1.1 Enhver bruk av nettstedet ("LEDVANCEs nettsted") levert av LEDVANCE GmbH og/eller deres datterselskaper ("LEDVANCE") er underlagt disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan bli reviderte, endret eller erstattes av andre vilkår og betingelser, f.eks. ved kjøp av produkter eller tjenester. Innlogginger til nettsider eller, der hvor innlogging ikke er påkrevet, tilgang til eller bruk av nettsider, innebærer aksept av disse bruksbetingelsene i deres nåværende versjon.

1.2 Såfremt brukeren benytter LEDVANCEs nettsted som bedriftskunde, dvs. i den hensikt å utøve sin jobb, virksomhet eller profesjon eller på vegne av en offentlig eller privat virksomhet, gjelder ikke artikkel § 312e paragraf 1, setning 1, ledd 1 - 3 i tysk sivillov.

2. TJENESTER

2.1 LEDVANCEs nettsider består av spesifikk informasjon og programvare i tillegg til - hvis aktuelt - relatert dokumentasjon for visning eller nedlasting.

2.2 LEDVANCE forbeholder seg retten til når som helst å stoppe driften av LEDVANCEs nettsted helt eller delvis. Som følge av Internetts og datasystemers natur kan ikke LEDVANCE holdes ansvarlig for fortsatt tilgjengelighet til LEDVANCEs nettsted.

3. REGISTRERING, PASSORD

  • 3.1 Enkelte sider på LEDVANCEs nettsted kan være passordbeskyttet. Av hensyn til tryggheten og sikkerheten for forretningstransaksjoner er det kun registrerte brukere som gis tilgang til slike sider. LEDVANCE forbeholder seg retten til å avslå registrering for enhver bruker. LEDVANCE forbeholder seg spesielt retten til å kreve brukerregistrering for sider som tidligere har vært fritt tilgjengelige. LEDVANCE kan når som helst og uten noen forpliktelse til å oppgi grunn, nekte brukeren rett til tilgang til passordbeskyttede områder ved å blokkere brukeropplysningene (som beskrevet nedenfor), spesielt hvis brukeren har
  • oppgitt ukorrekte opplysninger i registreringen,
  • brutt disse bruksvilkårene eller unngått å vise tilstrekkelig varsomhet i håndteringen av sine brukeropplysninger,
  • brutt gjeldende lover ved å gå inn på eller bruke LEDVANCEs nettsted,
  • ikke har benyttet LEDVANCEs nettsted over en lengre periode.


3.2 Under registreringen skal brukeren oppgi korrekte opplysninger, og, dersom slike opplysninger endres over tid, oppdatere disse opplysningene (på nettet om mulig) uten rimelig forsinkelse. Brukeren skal sikre at e-postadressen oppgitt til LEDVANCE til enhver tid er det gjeldende og er en adresse hvor brukeren kan kontaktes.

3.3 Ved registrering vil brukeren få tilsendt en adgangskode som består av bruker-ID og et passord ("brukeropplysninger"). Ved første pålogging må brukeren endre passordet som er tilsendt fra LEDVANCE til et passord som kun brukeren kjenner til. Brukeropplysningene gir brukeren adgang til å endre sine egne opplysninger eller å godkjenne håndtering av sine opplysninger.

3.4 Brukeren plikter å sørge for at brukeropplysningene ikke tilkommer tredjeparter og står personlig ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter som utføre med sine brukeropplysninger. Etter hver bruk av passordbeskyttet området plikter brukeren å logge seg ut. Dersom brukeren oppdager at en tredjepart misbruker brukerens brukeropplysninger skal LEDVANCE umiddelbart meddeles dette skriftlig, samt ved umiddelbar e-post om mulig.

3.5 Etter kvittering for mottatt varsel i kapittel 3.4, vil LEDVANCE avslå tilgang til det passordbeskyttede området for disse brukeropplysningene. Tilgang for brukeren vil kun bli mulig igjen ved brukerens søknad til LEDVANCE eller ved nyregistrering.

3.6 Brukeren kan når som helst be om opphør av sin registrering, dett må gjøres skriftlig og opphøret kan ikke være i strid med rettmessig gjennomføring av kontraktfestede forhold. I slike tilfeller vil LEDVANCE slette alle brukeropplysninger og alle andre personopplysninger relatert til brukeren så snart det ikke lenger er behov for slike opplysninger.

4. RETTIGHETER FOR BRUK AV INFORMASJON, PROGRAMVARE OG DOKUMENTASJON

4.1 Bruken av enhver informasjon, programvare og dokumentasjon som er tilgjengelig på LEDVANCEs nettsider er underlagt disse bruksvilkårene. Separat inngåtte lisensbetingelser går foran disse bruksvilkårene.

4.2 LEDVANCE gir brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-returnerbar lisens til å bruke informasjonen, programvaren og dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig for brukeren på LEDVANCEs nettsider i det omfanget som er avtalt, eller, dersom det ikke foreligger noen slik avtale, i det omfanget som er tilsiktet ved at LEDVANCE har gjort det samme tilgjengelig, såfremt ingen av restriksjonene i kapittel 5 kommer til anvendelse.

4.3 Programvare vil gjøres gratis tilgjengelig i objektkode. Det vil ikke være noen forpliktelse til å gjøre det tilgjengelig i kildekode. Dette gjelder ikke for kildekode for programvare med åpen kildekode, hvor lisensvilkårene går foran disse bruksvilkårene når den aktuelle programvaren videreformidles og det kreves tilgang til kildekoden. I slike tilfeller vil LEDVANCE gjøre kildekoden tilgjengelig mot betaling for påløpte kostnader.

4.4 Brukeren kan ikke på noe tidspunkt distribuere, leie ut eller på annen måte gjøre informasjon, programvare og dokumentasjon tilgjengelig for noen tredjepart. Brukeren skal ikke gjøre endringer i programvaren eller dokumentasjonen, og heller ikke deassemblere, utføre reverse engineering eller dekompilering av programvaren eller skille ut deler av denne, med mindre det gis tillatelse til dette i obligatoriske lover. Brukeren kan lage en sikkerhetskopi av programvaren om nødvendig for å sikre fremtidig bruk i henhold til disse bruksvilkårene.

4.5 Informasjonen, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av lov om opphavsrett samt internasjonale avtaler om opphavsrett og andre lover og konvensjoner som gjelder for åndsverk og immaterielle eiendeler. Brukeren skal overholde slike lover og skal spesielt ikke endre, skjule eller fjerne noen alfanumeriske koder, merkinger eller varsler om opphavsrett, hverken fra informasjonene eller fra programvaren eller dokumentasjonen eller fra noen kopier av disse.

4.6 §§ 69a et seq. i tysk lov om opphavsrett skal ikke påvirkes av dette.

5. IMMATERIELLE EIENDELER

5.1 Materialet som presenteres på LEDVANCEs nettsider, inkludert alt innhold, informasjon, bilder, illustrasjoner, grafikk, navn, varemerker og logoer, tilhører LEDVANCE GmbH eller deres lisensgivere og er beskyttet med lover om opphavsrett og varemerke og andre rettigheter som beskytter åndsverk og immaterielle eiendeler. Materiellet er kun for privat, ikke-kommersiell bruk. Til tross for de spesielle bestemmelsene i seksjon 4 i disse bruksvilkårene, kan ikke innholdet på LEDVANCEs nettsider, som beskrevet ovenfor, endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, brukes, tillegges eller benyttes på noen annen måte uten skriftlig godkjennelse på forhånd fra LEDVANCE GmbH.

5.2 Ingenting av det ovennevnte skal oppfattes indirekte eller på annen måte som godkjenning av lisens eller rett til å benytte noen patenter, varemerker eller andre immaterielle eiendeler som tilhører LEDVANCE GmbH. Det gir heller ikke lisens eller rett til å benytte opphavsrettigheter eller andre rettigheter knyttet til materialet beskrevet ovenfor.

5.3 Navnet og varmemerket LEDVANCE, andre produktvaremerker, illustrasjoner og logoer som kjennetegner LEDVANCEs produkter og er LEDVANCE GmbHs eiendom. Endelig registrering er ennå ikke gjort i alle aktuelle land.

5.4 Bruk av disse navnene og varemerkene krever uttrykkelig godkjenning fra LEDVANCE GmbH. Bruken av navnet LEDVANCE som referanse er tillat, f.eks. som en lenke til dette nettstedet. LEDVANCE GmbH skal gis forhåndsvarsel om slik bruk.

6. BRUKERENS FORPLIKTELSER

LEDVANCEs nettsider kan inneholder hyperlenker til tredjeparters nettsider. LEDVANCE kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder og hverken presenterer eller fremstiller disse nettstedene eller deres innhold som sitt eget. LEDVANCE har ingen kontroll over informasjonen på slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som forekommer der. Brukeren besøker slike nettsteder på egen risiko.

7. HYPERLINKER

 

LEDVANCEs nettsider kan inneholder hyperlenker til tredjeparters nettsider. LEDVANCE kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder og hverken presenterer eller fremstiller disse nettstedene eller deres innhold som sitt eget. LEDVANCE har ingen kontroll over informasjonen på slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som forekommer der. Brukeren besøker slike nettsteder på egen risiko.

8. ANSVAR

8.1 Vi skal kun holdes ansvarlige for alle typer skader i henhold til lovbestemmelsene dersom det skyldes (1) skaden er påført med hensikt eller ved grov uaktsomhet, (2) ved helseskader, personskader eller død, (3) i tilfeller hvor det foreligger aksept av leveranse- eller kvalitetsgaranti, (4) i tilfeller med ondsinnet hemmelighold og (5) i tilfeller med krav basert på produktansvarsloven. Dersom vi strafferettslig bryter viktige forpliktelser eller kunden har krav på erstatning for skade på bruksstedet, skal ansvaret begrenses til kompensasjon for typiske, forutsigbare skader. Det kan ikke kreves erstatning for noen andre skader (f.eks. følgeskader) fra oss. Viktige forpliktelser skal i disse vilkårene anses som forpliktelser som beskytter kundens essensielle juridiske stilling, som kontrakten er ment å gi rettigheter til i henhold til dens innhold og hensikt. I tillegg skal disse forpliktelsene som sørger for oppfyllelsen av kontrakten og som kunden setter sin lit til være å anse som viktige forpliktelser (f.eks. leveranse av avtalte produkter med de avtalte egenskapene, med andre ord de egenskapene som er beskrevet i spesifikasjonene, i høvelig tid og passende for disse produktene til avtalt bruksområde, med andre ord bruksområdet beskrevet i produktbeskrivelsen).

8.2 Informasjonen på LEDVANCEs nettsider kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser relatert til enkelte produkters tekniske muligheter som i visse tilfeller ikke er tilgjengelig (f.eks. på grunn av endringer i produktet). Det må derfor i hvert enkelt tilfelle inngås gjensidig enighet om produktets påkrevde ytelse ved kjøpstidspunktet.

9. VIRUS

Selv om LEDVANCE gjør alt som er mulig for å holde LEDVANCEs nettsider frie for virus, kan ikke LEDVANCE garantere at sidene er virusfrie. Brukeren må, av hensyn til sin egen beskyttelse, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og må benytte en virusskanner før det lastes ned noen form for informasjon, programvare eller dokumentasjon.

10. EKSPORTREGULERINGER

 

Eksport av informasjon, programvare, dokumentasjon kan, f.eks. på grunn av dens natur eller anvendelsesområde eller endelige bestemmelsessted, være underlagt godkjenning. Brukeren må strengt følge eksportreguleringer for informasjon, programvare og dokumentasjon, spesielt de som gjelder for EU og de enkelte EU-landene samt USA. LEDVANCE vil merke informasjon, programvare og dokumentasjon som krever godkjenning i henhold til lister for eksportreguleringer

11. PERSONVERNBESTEMMELSER

Når det gjelder innhenting, bruk og håndtering av personopplysninger fra brukere av LEDVANCEs nettsider, følger LEDVANCE gjeldende lover for vern av personopplysninger samt LEDVANCEs egen policy for vern av personopplysninger, som finnes på Internett under Personvern .

12. TILLEGGSAVTALER, ALMINNELIG VERNETING, GJELDENDE LOVGIVNING

12.1 Alle tilleggsavtaler må være skriftlige.

12.2 Alminnelig verneting skal være München dersom brukeren er forretningsdrivende i henhold til tysk handelslovgivning (Handelsgesetzbuch).

12.3 De individuelle sidene på LEDVANCEs nettsted er driftet og administrert av LEDVANCE og/eller LEDVANCEs datterselskaper. Siden er i samsvar med gjeldende lover i landet hvor det ansvarlige selskapet har sin registrerte virksomhet. LEDVANCE påtar seg ikke noe ansvar for det faktum at nevnte informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på LEDVANCEs nettsted kan ses eller lastes ned fra steder utenfor et slikt land. Dersom brukere går inn på LEDVANCEs nettsider fra utenfor et slikt land er de selv helt og holdent ansvarlige for samsvar med gjeldende lokal lovgivning. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på LEDVANCEs nettsider fra land hvor innhold av denne typen er ulovlig, er ikke tillatt. I slike tilfeller, samt i tilfeller hvor brukeren ønsker å inngå en forretningsmessig relasjon med LEDVANCE, bes brukeren om å ta kontakt med LEDVANCEs representant i det aktuelle landet.

12.4 Disse bruksvilkårene er underlagt tysk lovgivning. Alminnelig verneting er München. Anvendelse av den tyske avtaleloven om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 17. juli 1973 og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 11. april 1980 er unntatt.

Del siden på sosiale medier