Forbruker
Country

VILKÅR FOR BRUK AV SMART+-APPEN

IKRAFTTREDELSESDATO: 24. OKTOBER 2018

Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene nevnt heri) styrer vilkårene for hvordan du kan benytte deg av «LEDVANCE SMART+»-appen for mobilenheter («appen»).

1. SAMTYKKE TIL VILKÅR FOR BRUK, ANSVARSFRASKRIVELSE FOR MOBILE APP STORE

1.1 Disse vilkårene for bruk er en bindende kontrakt mellom deg og LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Tyskland («LEDVANCE»). Du bør lese nøye gjennom vilkårene for bruk. Ved å klikke på «godta» eller laste ned appen til mobilenheten eller bruke appen, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene for bruk, og at du fullt ut aksepterer og godtar å være bundet av alle bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, inkludert, uten begrensning, INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE OG LISENSVILKÅR I SMART+-APPEN i henhold til del 8 nedenfor og RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR LEDVANCE SMART+-APPEN i henhold til del 9 nedenfor, samt eventuelle endringer, som vil forbli gjeldende under og etter bruk av appen.

1.2 Hvis du ikke godtar alle vilkårene i disse vilkårene for bruk, har du ingen rett til å bruke appen, og du må umiddelbart slutte å bruke den og avinstallere den fra mobilenheten.

1.3 Disse vilkårene for bruk er mellom deg og LEDVANCE, og ikke med et mobilappmarked («Mobile App Store»), f.eks. Google Play eller Apple Inc. App Store. Din mulighet til å laste ned og bruke appen kan avhenge av overholdelsen av Mobile App Stores egne vilkår og betingelser. Mobile App Store kan ikke holdes ansvarlig for din bruk av appen.

2. LISENSTILORDNING

Programvaren for appen (inkludert, uten begrensning, oppdateringer og oppgraderinger) er lisensiert og selges ikke til deg. LEDVANCE gir deg en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke appen på mobilenheten din, underlagt disse vilkårene for bruk. Appen leveres gratis.

3. BRUKSRESTRIKSJONER, SUSPENSJON/OPPHØR AV BRUK

3.1 Bruk av appen krever registrering og passord.

3.2 Du har ikke tillatelse til og kan ikke tillate andre å

a) dekompilere, foreta omvendt utvikling, demontere eller dekryptere appen, unntatt det som tillates av § 69 e i den tyske opphavsrettsloven (Urheberrechtsgesetz) eller andre gjeldende bestemmelser i preseptorisk rett,

b) gjøre endringer i eller avlede arbeid fra appen

c) bryte retningslinjer, lover eller forskrifter som styrer bruk av appen

d) krenke industrielt rettsvern, opphavsrett, personlige rettigheter, eiendomsrettigheter og andre tredjepartsrettigheter

e) overføre innhold som inneholder virus, såkalte trojanske hester eller andre programmer som kan skade programvare

f) fjerne, endre eller skjule enhver rettighetsbeskyttet erklæring om LEDVANCE eller dets lisensgivere

g) bruke appen til å opprette et konkurransedyktig eller lignende program, programvare eller produkt

h) fjerne, deaktivere, omgå eller midlertidig løse eventuell kopieringsbeskyttelse, rettighetsadministrasjon eller sikkerhetsfunksjoner i appen

3.3 LEDVANCE kan suspendere eller si opp rettighetene dine til å bruke appen uten forvarsel hvis LEDVANCE med rimelighet mener at du har mislyktes i eller har til hensikt å unnlate å overholde noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, eller bryter gjeldende lov, forskrift, lisens eller tjenestevilkår. LEDVANCE kan suspendere eller avslutte din rett til å bruke skytjenester ved uregelmessig bruk.

4. OPPDATERINGER OG ENDRINGER I APPEN

LEDVANCE prøver kontinuerlig å forbedre appen, så den kan endre seg over tid. LEDVANCE kan utvikle oppdateringer, feilrettinger og oppgraderinger for å tilby nye funksjoner eller forbedre ytelsen til appen. LEDVANCE kan suspendere eller avslutte alle deler, funksjoner og/eller programmer i appen, introdusere nye funksjoner eller innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen til deler av eller hele appen. I noen tilfeller kan endringene LEDVANCE gjør i appen, forårsake at eldre maskinvareenheter, tredjepartstjenester, programvarekonfigurasjoner eller oppsett ikke lenger fungerer med appen, og det kan kreves at du oppdaterer eller endrer disse enhetene, tjenestene, konfigurasjonene eller oppsettene for å kunne fortsette å bruke appen. LEDVANCE vil prøve å gi deg varsel om en betydelig endring i appen som vil ha negativ innvirkning på deg, men dette er ikke alltid praktisk eller mulig.

5. DATAKOSTNADER FOR TREDJEPARTER, OVERDREVEN BRUK

5.1 Vær oppmerksom på at vilkårene og betingelsene du godtar overfor mobiloperatøren eller -leverandøren, kan være underlagt gebyrer, begrensninger og/eller restriksjoner som kan påvirke din bruk av appen. Mobiloperatøren eller -leverandøren kan for eksempel pålegge kostnader for databruk for bruk av appen, inkludert, uten begrensning, nedlasting av appen eller annen bruk av mobilenheten når du bruker appen. Du samtykker i å være ene og alene ansvarlig for alle slike kostnader, begrensninger og restriksjoner.

5.2 Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av overdreven eller unormal bruk av appen.

6. PRODUKTER OG TJENESTER FRA TREDJEPART

Du kan velge å bruke eller koble appen til enheter, maskinvare, programvare, programmer eller tjenester fra andre («tredjepartsprodukter og -tjenester»). Din bruk av produkter og tjenester fra tredjepartsleverandører styres av vilkårene og betingelsene til leverandøren av produktet eller tjenesten. LEDVANCE kontrollerer ikke eller gir ingen garantier med hensyn til tredjepartsprodukter og -tjenester. LEDVANCE og dets tilknyttede selskaper, leverandører og lisensgivere er ikke ansvarlige for din bruk av tredjepartsprodukter eller -tjenester. Hvis du har spørsmål om tredjepartsprodukter og -tjenester, bør du kontakte leverandøren.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER, BRUKERINNHOLD, VAREMERKER

7.1 Appen inneholder rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon som er beskyttet av immaterialrett og traktater. Appen er en immateriell eiendel som tilhører LEDVANCE, dets tilknyttede selskaper eller deres lisensgivere, som forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene for bruk.

7.2 Alle varemerker, logoer og servicemerker («Merker») som vises i appen, eies av LEDVANCE, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere, og brukes med tillatelse fra LEDVANCE. Du har ikke lov til å bruke noen av merkene uten skriftlig forhåndssamtykke fra LEDVANCE eller dets tilknyttede selskaper, og, hvis relevant, dets lisensgiver.

8. PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Lisenser for åpen kildekode som er underlagt lisensavtaler, brukes i appen. Du finner lisensene for åpen kildekode og de gjeldende lisensavtalene i INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE OG LISENSVILKÅR I SMART+-APPEN ved å klikke her .

9. DATABESKYTTELSE

Det er viktig for LEDVANCE å holde personopplysningene dine trygge. LEDVANCE driver sin virksomhet i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. Disse vilkårene for bruk suppleres av RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR LEDVANCE SMART+-APPEN , som beskriver innsamling, behandling, bruk og lagring av personopplysninger fra brukere av appen fra LEDVANCE. Du finner PERSONVERNPOLICYEN for LEDVANCE SMART+-APPEN ved å klikke her.

10. SIKKERHET

10.1 LEDVANCE bryr seg om sikkerheten til personopplysningene dine. LEDVANCE kan ikke garantere at sikkerheten aldri vil bli kompromittert, eller at uautoriserte parter aldri vil få tilgang til dine personopplysninger. Du oppgir personopplysningene dine på din egen risiko. Du er ene og alene ansvarlig for å sikre hjemmenettverket ditt og tilkoblede enheter, og du bør overvåke all uautorisert eller mistenkelig bruk av appen.

10.2 Selv om LEDVANCE alltid jobber for å holde appen fri for virus, garanterer ikke LEDVANCE fravær av virus. Før du laster ned eller bruker appen, bør du utføre nødvendige sikkerhetstiltak og skanne etter virus, for din egen beskyttelse og for å forhindre virus i appen.

11. GARANTI

Appen leveres «som den er» og «som den er tilgjengelig». Alt ansvar for betydelige defekter og defekter i tittel, inkludert, uten begrensning, for nøyaktighet, mangel på feil, mangel på beskyttelsesrettigheter og opphavsretter fra tredjeparter, fullstendighet, anvendelighet, uavbrutt tilgjengelighet, pålitelighet, sikkerhet og/eller kompatibilitet med tredjepartsprodukter eller -tjenester, er ekskludert, unntatt i tilfeller av tilsiktet hensikt eller svindel. Den foregående bestemmelsen utgjør ikke noen reversering av bevisbyrden.

12. ANSVARSBEGRENSNING

LEDVANCE skal ha det fulle ansvaret ved tilsiktet hensikt eller grov uaktsomhet fra LEDVANCE eller dets juridiske representanter eller agenter (§ 278 i den tyske sivillovboken (BGB)), straffskyldig skade på liv, kropp eller helse, ved kvalitetsgaranti, svikaktig fortielse av et mislighold, samt det obligatoriske, ubegrensede ansvaret basert på den tyske produktansvarsloven (ProdHaftG). Videre skal LEDVANCE holdes ansvarlig ved brudd på en betydelig kontraktsmessig forpliktelse på grunn av alminnelig uaktsomhet, men begrenset til den overskuelige særegne skaden. Betydelige kontraktsmessige forpliktelser i denne forbindelse er slike forpliktelser som må oppfylles for å muliggjøre korrekt implementering av kontrakten og overholdelsen av denne, som du som kontraktspartner generelt sett kan bruke, og generelt sett kan stole på. Ytterligere og/eller andre krav eller rettigheter mot LEDVANCE, uavhengig av årsak i loven, skal ekskluderes. Denne utelatelsen inkluderer også personlig ansvar for ansatte, juridiske representanter og stedfortredende agenter. De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ved krav om godtgjørelse for utgifter i stedet for skader.

13. VERNETING, GJELDENDE LOV

13.1 Det eksklusive vernetinget skal være München i tilfelle du anses som en selger i henhold til den tyske handelskoden (Handelsgesetzbuch).

13.2 Disse vilkårene for bruk skal utelukkende styres av og tolkes i samsvar med tysk lov, uten hensyn til prinsippene for lovkonflikt. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp er uttrykkelig unntatt.

14. ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, ALVORLIGHETSGRAD

14.1 LEDVANCE forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst i den grad det er nødvendig, og forutsatt at du ikke blir vanskeligstilt av dette mot god tro eller uten grunn. LEDVANCE vil varsle deg om eventuelle endringer via e-post, hvis du har oppgitt dette, eller gjennom appen med et relevant forhåndsvarsel på minst fire uker, som derved informerer deg om konsekvensene hvis du ikke reagerer på et slikt varsel. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene for bruk, kan du fritt avvise dem. Dette betyr imidlertid at du ikke lenger vil kunne bruke appen. Hvis du ikke motsetter deg endringene i løpet av seks uker etter varsling, betyr den varige bruken av appen at du har godtatt disse endringene.

14.2 Hvis de individuelle bestemmelsene i disse vilkårene for bruk er eller blir helt eller delvis juridisk uvirksomme eller ugjennomførbare, skal dette ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene for bruk. Den uvirksomme eller ugjennomførbare bestemmelsen skal erstattes av en gjeldende og gjennomførbar bestemmelse som kommer så nært de økonomiske målene til partene, som mulig. Det samme gjelder hvis disse vilkårene for bruk inneholder eventuelle mangler.

STØTTE FOR SMART+

Har du problemer med et av våre SMART+ produkter? Vi hjelper deg gjerne.

Del siden på sosiale medier