Profesjonell

GARANTIBETINGELSER FOR LEDVANCE GMBH FOR BIOLUX HCL-SYSTEMGARANTIEN

OVERFOR ENTREPRENØRER

(Versjonsdato: mars 2020)

TABELL 1: BIOLUX HCL SYSTEMGARANTI OVERFOR ENTREPRENØRER

GARANTIPERIODE GARANTISYSTEM
5 år
(ved maksimal rotasjon av BIOLUX HCL-KONTROLLENHETEN på 7200° totalt per dag*)
BIOLUX HCL-systemet fra LEDVANCE som består utelukkende av følgende sammenkoblede BIOLUX HCL-systemkomponenter:

a) en BIOLUX HCL-KONTROLLENHET og

b) opptil 20 armaturer av typen
• BIOLUX HCL PANEL og/eller
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT
*Ulike forhåndsprogrammerte belysningsstemninger kan velges ved å rotere BIOLUX HCL-KONTROLLENHETEN med klokken eller mot klokken i ulike grader. BIOLUX HCL-KONTROLLENHETEN kan roteres med klokken eller mot klokken maksimalt 7200° (tilsvarer 20 fullførte 360° rotasjoner) totalt per dag (når alle driftsprosedyrer legges sammen).

TABELL 2: IKRAFTTREDELSE OG GARANTIOMRÅDE

Ikrafttredelse for disse garantibetingelsene: 16. mars 2020
Garantiområde: Land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), inkludert Storbritannia (selv etter eventuell utmelding fra EU av Storbritannia) samt følgende land: Albania, Bosnia og Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia og Ukraina

TABELL 3: PÅSTAND OM GARANTIKRAV

1. HVA MÅ SENDES INN VED EN EVENTUELL GARANTISAK?

For å gjøre et garantikrav gjeldende må garantimottakeren sende inn det følgende til LEDVANCE eller det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-konsernet (LEDVANCE-selskapet) før garantiperioden utløper:

a) en klage som inneholder minst følgende informasjon:
–fornavn, etternavn og gyldig postadresse til garantimottakeren
– for LEDVANCE-direktekunder i tillegg LEDVANCE-kundenummeret til garantimottakeren
– produktdetaljer for defekt(e) systemkomponent(er) (spesielt, uten begrensning: produktnavn, produktnummer (EAN)/produktidentitetskode (IC), innkjøpt antall, hevdet antall)
– årsaken til klagen

b) a kopi av den opprinnelige fakturaen for de(n) defekte systemkomponenten(e) eller – kun for LEDVANCE-direktekunder– en kopi av den opprinnelige LEDVANCE-følgeseddelen.

Registrering av garantisystemet eller systemkomponentene er ikke påkrevd.

Retur av systemkomponenter og/eller levering av ytterligere informasjon/dokumenter på forespørsel:
I utgangspunktet er det ikke påkrevd å returnere systemkomponentene. I hver garantisak forbeholder imidlertid det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapet seg retten til å kreve
a) retur av defekte og/eller andre systemkomponenter og/eller
b) tilleggsinformasjon (f.eks. produktnavn, EAN/IC) og/eller dokumenter (f.eks. kopi av originalfakturaen) om de andre systemkomponentene eller garantisystemet.

I dette tilfellet må de forespurte systemkomponentene returneres i sin helhet, tilstrekkelig stemplet og i robust emballasje med beskyttende fyllmateriale, per post, og/eller ytterligere informasjon/dokumenter må gis uten forsinkelse.

2) HVEM SKAL GARANTIKRAVET ADRESSERES TIL?

Behandlingen av garantikravet og innvilgelse av garantifordelen i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene vil bli utført av det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapet som du finner i listen over land under følgende internettkobling: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet i garantisaken er landet i garantiområdet der garantimottakeren har kjøpt garantisystemet.

3) HVORDAN GJENNOMFØRES GARANTIKRAV?

Innsending må gjøres

a) skriftlig, per post, tilstrekkelig stemplet, til det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapet.


b) – bare hvis en internettkobling til et elektronisk klageskjema er angitt i listen over land under www.ledvance.com/guarantee-country-list for det respektive landet i garantisaken – via et slikt elektronisk klageskjema.

Innsending på andre måter (f.eks. e-post, telefon eller faks) er ikke mulig.

1. Bruksområde, garantist/garantimottaker

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching i nærheten av München, Tyskland (heretter «LEDVANCE») gir herved utelukkende systemgarantien som er angitt i TABELL 1 for garantisystemet og garantiperioden som er angitt deri.

1.2. Garantimottakere er utelukkende entreprenører som fremkommer i betydningen av § 14 i den tyske sivillovboken (BGB) som har kjøpt et garantisystem i henhold til TABELL 1 etter ikrafttredelse i henhold til TABELL 2 og i løpet av den effektive perioden til disse garantibetingelsene innenfor garantiområdet i henhold til TABELL 2 (heretter «Garantiområdeforutsatt at kjøpet er gjort for kommersielle formål eller til bruk i selvstendig næringsvirksomhet (f.eks. kommersiell bruk, kommersielt videresalg eller kommersiell installasjon hos tredjeparter). En garantisak som gjelder samme systemkomponent kan imidlertid bare gjøres gjeldende én gang av én garantimottaker, og ikke flere ganger av ulike garantimottakere i salgskjeden.

1.3. Disse garantibetingelsene skal gjelde eksklusivt og uttømmende for systemgarantien som er angitt i TABELL 1 fra ikrafttredelse av disse garantibetingelene og innenfor Garantiområdet i henhold til TABELL 2 . Alle andre gjeldende garantikrav som gjelder LEDVANCE-produkter, skal forbli upåvirket, og den respektive garantimottakeren skal fortsette å ha rett til å gjøre slike andre garantikrav gjeldende innenfor den respektive garantiperioden i samsvar med bestemmelsene i de respektive gjeldende garantibetingelsene.

2. Garantiobjektet

2.1. Formålet med systemgarantien er hele garantisystemet som består utelukkende av de sammenkoblede systemkomponentene i henhold til TABELL 1 inkludert innebygd eller levert fastvare/programvare og alle korrekt installerte oppdateringer, feilrettinger og/eller oppgraderinger av disse.

2.2. Systemgarantien og garantikrav inkluderer ikke enheter, produkter, fastvare, programvare eller mobilapper fra LEDVANCE, garantimottakeren eller en tredjepart som ikke er systemkomponenter i henhold til TABELL 1 og/eller er ikke gjenstand for systemgarantien i henhold til del 2.1 (heretter samlet omtalt som «Ikke-systemgarantiprodukter»). LEDVANCE påtar seg ikke ansvar eller gir garanti for garantimottakers eller en tredjeparts ikke-systemgarantiprodukter, garantimottakers eller en tredjeparts bruk, eventuelle resulterende forstyrrelser, skader eller defekter (f.eks. virus eller annen skadelig programvare).

2.3. Systemgarantien skal utelukkende gjelde for de originale systemkomponentene som leveres i originalemballasjen og originaltilbehøret som følger med i originalemballasjen (hvis aktuelt). Systemgarantien inkluderer ikke brukte produkter, utskiftbare lyskilder (pærer) og eventuelle inkluderte batterier eller akkumulatorer (hvis aktuelt).

2.4. BIOLUX-appen er påkrevd og tillatt for igangsetting og oppsett av garantisystemet. Bruken av BIOLUX-appen er eksklusivt underlagt vilkårene for bruk for BIOLUX-appen, som vises under installasjon av appen og er tilgjengelige i appen. BIOLUX-appen samt eventuelle forstyrrelser, skader eller defekter som forårsakes av bruk av BIOLUX-appen eller brudd på vilkårene for bruk for BIOLUX-appen, er ikke inkludert i den nåværende systemgarantien og garantikravene.

3. Forutsetninger for garantien

3.1. Underlagt vilkårene om at

a) systemkomponentene har blitt brukt kontinuerlig som et helt garantisystem i henhold til del 2.1 gjennom hele garantiperioden og

b) maksimal rotasjonsgrad i henhold til TABELL 1 ikke er overskredet,
garanterer LEDVANCE, i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene, innenfor rammeverket til en systemgaranti, at garantisystemet ikke har produksjons- og materialdefekter innenfor garantiperioden.

3.2. Garantikrav basert på denne systemgarantien finnes ikke hvis individuelle systemkomponenter brukes, permanent eller midlertidig, i løpet av garantiperioden,

a) som et enkelt isolert produkt utenfor et garantisystem eller

b) i kombinasjon eller sammen med et ikke-systemgarantiprodukt, i henhold til del 2.2 (med unntak av BIOLUX-appen).

Ovennevnte gjelder også hvis ikke-systemgarantiproduktet er et LEDVANCE produkt. Alle mulige eksisterende separate individuelle garantier fra LEDVANCE for slike ikke-systemgarantiprodukter fra LEDVANCE forblir upåvirket.

3.3. Et garantikrav skal kun være gyldig hvis garantisystemet til enhver tid har blitt brukt i henhold til de tillatte spesifikasjonene i samsvar med produktdatabladet, og har blitt montert, tatt i bruk og nyttet i samsvar med monterings- og bruksanvisningen.

3.4. Garantiperioden begynner den datoen garantimottakeren utførte kjøpet. Hvis de individuelle systemkomponentene ble kjøpt på forskjellige datoer, er systemkomponenten med den tidligste kjøpsdatoen autoritativ for starten på garantiperioden.

4. Utelatelser i garantikravet

Garantikrav skal særlig, uten begrensning, utelates i følgende tilfeller:

a) kun uvesentlige og ubetydelige skader eller defekter på garantisystemet eller en systemkomponent (f.eks. strømbrudd på individuelle eller flere LED-brikker eller LED-matriser),

b) utløp av den vanlige levetiden til systemkomponenten som er angitt av produsenten i garantiperioden og/eller produktrelatert vanlig reduksjon i lysstyrken til systemkomponenten, innenfor produktspesifikasjoner (spesielt, uten begrensning, spesifikasjon av levetid med L- og/eller B-verdi, f.eks «L70/B20»),

c) produktrelaterte vanlige endringer i lysfarge for en systemkomponent,

d) naturlig slitasje av garantisystemet eller en systemkomponent,

e) upassende eller uegnet bruk av garanti systemet eller en systemkomponent,

f) bruk av garantisystemet eller en systemkomponent i uakseptable eller upassende driftsmiljøer (f.eks. overdreven fuktighet, varme, kulde eller støv, korroderende miljøer, eller hvis en innvendig armatur er uakseptabelt eksponert for direkte utendørs sollys),

g) skader eller defekter på grunn av overskredne tillatte temperaturgrenser, av/på-sykluser eller spenningsverdier eller på grunn av utilstrekkelig kvalitet på forsyningsnettverket (f.eks. spenningstopper eller over-/underspenning),

h) i den grad garantimottakeren eller en tredjepart har endret eller reparert garantisystemet eller en systemkomponent uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra LEDVANCE,

i) skade eller defekter forårsaket av garantimottakeren eller en tredjepart eller

j) uforutsette hendelser som er force majeure, utenfor påvirkningsområdet til LEDVANCE som LEDVANCE ikke er ansvarlig for (f.eks. naturkatastrofer).

5. Garantifordel

5.1. Garantifordelen skal gis til garantimottakeren i betydningen som fremkommer av del 1.2, i den grad

a) en produksjons- eller materialdefekt som fremkommer i betydningen av del 3.1 har oppstått i garantiperioden og de andre forutsetningene for kravet i henhold til del 2 og del 3 er oppfylt,

b) er det ingen grunn til utelatelse i henhold til del 4 og

c) garantimottakeren har rettmessig forsvart at garantikravet er i samsvar med TABELL 3 .

5.2. Garantifordelen består utelukkende og som LEDVANCEs eneste alternativ i

a) kostnadsfri levering av et erstatningsprodukt i samsvar med bestemmelsene i del 5.3 eller

b) – kun hvis garantimottakeren er en LEDVANCE-direktekunde – en kreditnota for kjøpsprisen til kundekontoen til garantimottakeren.

Garanti fordelen skal kun gis for de(n) respektive defekte individuelle systemkomponenten(e) og ikke for hele garantisystemet. En LEDVANCE-direktekunde er en kunde som har kjøpt garantisystemet direkte fra LEDVANCE eller et LEDVANCE-selskap med registrert kontor i garantiområdet (og ikke fra en forhandler eller annen tredjepart).

5.3. Ved omlevering forbeholder LEDVANCE seg retten til å levere et annet tilsvarende erstatningsprodukt av samme type. Funksjoner, spesifikasjoner og designet på dette kan avvike fra den respektive systemkomponenten. Erstatningsproduktet vil utelukkende bli sendt innenfor garantiområdet.

5.4. Det som ikke er inkludert i garantikravet og garantifordelen, er spesielt, uten begrensning, er følgende:

a) reparasjon av garantisystemet eller individuelle systemkomponenter,

b) refusjon av kostnadene for retur av systemkomponenter i henhold til TABELL 3 ,

c) refusjon av montering, demontering, transport, vei, arbeid, planlegging, prosjektledelse eller materialkostnader eller kostnader ved feil sporing eller

d) andre krav for erstatning eller refusjon av utgifter (f.eks. for transport eller følgeskader eller tapt fortjeneste).

5.5. LEDVANCE forbeholder seg retten til å undersøke gyldigheten til garantikravet i hver garantisak.

5.6. Behandlingen av garantikravet og innvilgelse av garantifordelen i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene vil bli utført

– av LEDVANCE for garantisaker i Tyskland og
– av det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-konsernet i henhold til TABELL 3 (heretter «LEDVANCE-selskapet») for garantisaker i Garantiområdet utenfor Tyskland.

Landet i garantisaken er landet i garantiområdet der garantimottakeren har kjøpt garantisystemet.

5.7. Som en generell regel mottar garantimottakeren vanligvis garantifordelen innen én måned etter at garantikravet er rettmessig gjort gjeldende

5.8. Innvilgelse av garantifordelen utvider eller fornyer ikke den opprinnelige garantiperioden.

6. Reservasjon av lovfestede krav

Garantimottakerens lovfestede krav og rettigheter i henhold til garantien og i henhold til den tyske produktansvarsloven (ProdHaftG) skal på ingen måte begrenses av disse garantibetingelsene og systemgarantien som gis heri. Disse lovfestede kravene og rettighetene skal gjelde uavhengig av og parallelt med disse garantibetingelsene og garantikravene.

7. Gjeldende lovgivning, verneting

7.1. Disse garantibetingelsene skal utelukkende styres av loven i Forbundsrepublikken Tyskland med unntak av FNS kjøpslov (CISG) og bestemmelsene i internasjonal privatrett.

7.2. I den grad garantimottakeren er en selger, en juridisk enhet i henhold til offentlig lov eller et spesialfond i henhold til offentlig lov, skal det eksklusive vernetinget for alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse garantibetingelsene, være München i Tyskland. Obligatoriske lovfestede bestemmelser vedrørende eksklusive verneting skal forbli upåvirket.

8. Endring av garantibetingelsene

LEDVANCE forbeholder seg retten til å endre disse garantibetingelsene når som helst etter eget skjønn, med virkning i fremtiden. I dette tilfellet skal alle gjeldende garantikrav basert på denne nåværende versjonen av garantibetingelsene, forbli upåvirket, og den respektive garantimottakeren skal fortsette å ha rett til å gjøre slike garantikrav gjeldende innenfor den respektive garantiperioden i samsvar med bestemmelsene i denne nåværende versjonen av garantibetingelsene.

Del siden på sosiale medier