Profesjonell

GARANTIBETINGELSER FOR LEDVANCE GMBH FOR LED-ARMATURER

OVERFOR ENTREPRENØRER

 

(Versjonsdato: mars 2020)

TABELL 1: GARANTI FOR LED-ARMATURER OVERFOR ENTREPRENØRER

GARANTIPERIODE GARANTIPRODUKTER
(Produktfamilier)
5 år
(ved maksimal brenntid på 4000 timer per år)

a) Følgende DAMP PROOF -armaturer: DAMP PROOF, DAMP PROOF COMPACT, DAMP PROOF HOUSING, DAMPPROOF SPECIAL, DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

b) Følgende DOWNLIGHT -armaturer: DOWNLIGHT ALU, DOWNLIGHT ALU DALI, DOWNLIGHT COMFORT

c) Følgende FLOODLIGHT -armaturer: FLOODLIGHT ASYMMETRIC, FLOODLIGHT PERFORMANCE, FLOODLIGHT SENSOR (PHOTOCELL), FLOODLIGHT SYMMETRIC med nominell effekt på mer enn 70 W

d) Følgende HIGH BAY -armaturer: HIGH BAY, HIGH BAY DALI

e) Følgende LINEAR -armaturer:
• LINEAR COMPACT BATTEN, LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT, LINEAR COMPACT SWITCH
• LINEAR IndiviLED® DIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGWIRING
• LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGWIRING
• LINEAR SURFACE IP44
• LINEAR ULTRA OUTPUT

f) Følgende OUTDOOR -armaturer:
• OUTDOOR BOLLARD LANTERN, OUTDOOR BOLLARD POLE
• OUTDOOR FACADE BELT, OUTDOOR FACADE EDGE, OUTDOOR FACADE INDIRECT, OUTDOOR FACADE LANTERN, OUTDOOR FACADE POLE, OUTDOOR FACADE SPOT, OUTDOOR FACADE UP DOWN
• OUTDOOR SURFACE POLE, OUTDOOR SURFACE ROUND, OUTDOOR SURFACE SQUARE

g) Følgende PANEL -armaturer: PANEL IndiviLED®, PANEL IP54, PANEL LED 1200 DIRECT INDIRECT, PANEL PERFORMANCE, PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

h) Følgende SPOTLIGHT -armaturer: SPOT ADJUST, SPOT ADJUST DALI, SPOT FIX, SPOT MULTI, SPOT VARIO

i) Følgende SURFACE -armatur: SURFACE COMPACT IK10

j) Følgende TRACKLIGHT -armaturer: TRACKLIGHT SPOT, TRACKLIGHT SPOT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT ZOOM

k) Følgende TruSys® -armaturer: TruSys®, TruSys® DALI, TruSys® PERFORMANCE ON/OFF, TruSys® PERFORMANCE DALI, TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL

3 år
(ved maksimal brenntid på 4000 timer per år)

a) Følgende DAMP PROOF -armaturer: DAMP PROOF SLIM VALUE, DAMP PROOF VALUE

b) Følgende DOWNLIGHT -armaturer: DOWNLIGHT SLIM ROUND, DOWNLIGHT SLIM SQUARE

c) Følgende FLOODLIGHT -armaturer: FLOODLIGHT SYMMETRIC med nominell effekt på 70 W eller mindre, FLOODLIGHT SYMMETRIC SENSOR (MOTION + LIGHT), FLOODLIGHT VALUE, FLOODLIGHT VALUE SENSOR (MOTION + LIGHT)

d) Følgende armaturer med nødlysfunksjonalitet:
• DAMP PROOF EMERGENCY, DAMP PROOF VALUE EMERGENCY
• DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
• EMERGENCY CONVERSION BOX, EMERGENCY DOWNLIGHT, EMERGENCY EXIT SIGN
• LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY LINEAR HOUSING
• TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY

e) Andre: PANEL VALUE, SPOT KIT LED, SURFACE CIRCULAR, WORKLIGHT VALUE

TABELL 2: IKRAFTTREDELSE OG GARANTIOMRÅDE

Ikrafttredelse for disse garantibetingelsene: 16. mars 2020
Garantiområde: Land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), inkludert Storbritannia (selv etter eventuell utmelding fra EU av Storbritannia) samt følgende land: Albania, Bosnia og Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia og Ukraina

TABELL 3: PÅSTAND OM GARANTIKRAV

1) HVA MÅ SENDES INN VED EN EVENTUELL GARANTISAK?

For å gjøre et garantikrav gjeldende må garantimottakeren sende inn det følgende til LEDVANCE eller det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-konsernet (LEDVANCE-selskapet) før garantiperioden utløper:

a) en klage som inneholder minst følgende informasjon:
–fornavn, etternavn og gyldig postadresse til garantimottakeren
– for LEDVANCE-direktekunder i tillegg LEDVANCE-kundenummeret til garantimottakeren
– produktdetaljer for garantiproduktet (spesielt, uten begrensning: produktnavn, produktnummer (EAN)/produktidentitetskode (IC), innkjøpt antall, hevdet antall)
– årsaken til klagen

b) a kopi av den opprinnelige fakturaen for garantiproduktet eller – kun for LEDVANCE-direktekunder – en kopi av den opprinnelige LEDVANCE-følgeseddelen.

Registrering av garantiproduktet er ikke påkrevd.

Retur av det defekte garantiproduktet på forespørsel:
I utgangspunktet er ikke retur av det defekte garantiproduktet påkrevd. I hver garantisak forbeholder imidlertid det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapet seg retten til å kreve retur av det defekte garantiproduktet. I dette tilfellet må det defekte garantiproduktet returneres i sin helhet, tilstrekkelig stemplet og i robust emballasje med beskyttende fyllmateriale, per post.

2) HVEM SKAL GARANTIKRAVET ADRESSERES TIL?

Behandlingen av garantikravet og innvilgelse av garantifordelen i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene vil bli utført av det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapetsom du finner i listen over land under følgende internettkobling: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet i garantisaken er landet i garantiområdet der garantimottakeren har kjøpt garantiproduktet.

3) HVORDAN GJENNOMFØRES GARANTIKRAV?

Innsending må gjøres

a) skriftlig, per post, tilstrekkelig stemplet, til det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskapet.

b) – bare hvis en internettkobling til et elektronisk klageskjema er angitt i listen over land under www.ledvance.com/guarantee-country-list for det respektive landet til garantisaken – via et slikt elektronisk klageskjema.

Innsending på andre måter (f.eks. e-post, telefon eller faks) er ikke mulig.

1. Bruksområde, garantist/garantimottaker

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching i nærheten av München, Tyskland (heretter «LEDVANCE») gir herved utelukkende den garantien som er angitt i TABELL 1 for garantiproduktene og garantiperiodene som er angitt deri.

1.2. Garantimottakere er utelukkende entreprenører som fremkommer i betydningen av § 14 i den tyske sivillovboken (BGB) som har kjøpt et garantiprodukt i henhold til TABELL 1 etter ikrafttredelse i henhold til TABELL 2 og i løpet av den effektive perioden til disse garantibetingelsene innenfor garantiområdet i henhold til TABELL 2 (heretter «Garantiområdet») forutsatt at kjøpet er gjort for kommersielle formål eller til bruk i selvstendig næringsvirksomhet (f.eks. kommersiell bruk, kommersielt videresalg eller kommersiell installasjon hos tredjeparter). En garantisak som gjelder samme garantiprodukt, kan imidlertid bare gjøres gjeldende én gang av én garantimottaker, og ikke flere ganger av ulike garantimottakere i salgskjeden.

1.3. Disse garantibetingelsene skal gjelde eksklusivt og uttømmende for garantien som er angitt i TABELL 1 fra ikrafttredelse av disse garantibetingelene og innenfor Garantiområdet i henhold til TABELL 2 . Alle andre effektive garantikrav angående LEDVANCE-produkter kjøpt før ikrafttredelse av disse garantibetingelsene eller utenfor Garantiområdet, skal forbli upåvirket, og den respektive garantimottakeren skal fortsette å ha rett til å kreve slike andre garantikrav innenfor den respektive garantiperioden i samsvar med bestemmelsene i de respektive gjeldende garantibetingelsene.

2. Emne og forutsetninger for garantien

2.1. Under forutsetning at betingelsen om at den maksimale brenningstiden i henhold til TABELL 1 ikke er overskredet, garanterer LEDVANCE, i samsvar med bestemmelsene i disse Garantibetingelsene, at det respektive garantiproduktet – underlagt del 2.2 – er uten produksjons- og materialdefekter innenfor den respektive garantiperioden.

2.2. Garantien skal utelukkende gjelde for det originale garantiproduktet som leveres i originalemballasjen og originaltilbehøret som følger med i originalemballasjen (hvis aktuelt). Garantien inkluderer ikke brukte produkter, utskiftbare lyskilder (pærer) og eventuelle inkluderte batterier eller akkumulatorer (hvis aktuelt).

2.3. Et garantikrav skal kun være gyldig hvis garantiproduktet til enhver tid har blitt brukt i henhold til de tillatte spesifikasjonene i samsvar med produktdatabladet, og har blitt montert, tatt i bruk og nyttet i samsvar med monterings- og bruksanvisningen.

2.4. Garantiperioden begynner den datoen garantimottakeren utførte kjøpet.

3. Utelatelser i garantikravet

Garantikrav skal særlig, uten begrensning, utelates i følgende tilfeller:

a) kun uvesentlige og ubetydelige skader eller defekter på garantiproduktet (f.eks. strømbrudd på individuelle eller flere LED-brikker eller LED-matriser),

b) utløp av den vanlige levetiden til garantiproduktet som er angitt av produsenten i garantiperioden og/eller produktrelatert vanlig reduksjon i lysstyrken til garantiproduktet, innenfor produktspesifikasjoner (spesielt, uten begrensning, spesifikasjon av levetid med L- og/eller B-verdi, f.eks «L70/B20»),

c) produktrelaterte vanlige endringer i lysfargen til garantiproduktet,

d) naturlig slitasje på garantiproduktet,

e) upassende eller uegnet bruk av garantiproduktet,

f) bruk av garantiproduktet i uakseptable eller upassende driftsmiljøer (f.eks. overdreven fuktighet, varme, kulde eller støv, korroderende miljøer, eller hvis en innvendig armatur er uakseptabelt eksponert for direkte utendørs sollys),

g) skader eller defekter på grunn av overskredne tillatte temperaturgrenser, av/på-sykluser eller spenningsverdier eller på grunn av utilstrekkelig kvalitet på forsyningsnettverket (f.eks. spenningstopper eller over-/underspenning),

h) i den grad garantimottakeren eller en tredjepart har endret, reparert eller brukt garantiproduktet i kombinasjon med produkter eller programvaren til garantimottakeren eller en tredjepart uten LEDVANCEs forutgående skriftlige samtykke,

i) skade eller defekter forårsaket av garantimottakeren eller en tredjepart eller

j) uforutsette hendelser som er force majeure, utenfor påvirkningsområdet til LEDVANCE som LEDVANCE ikke er ansvarlig for (f.eks. naturkatastrofer).

4. Garantifordel

4.1. Garantifordelen skal gis til garantimottakeren i betydningen som fremkommer av del 1.2, i den grad

a) en produksjons- eller materialdefekt som fremkommer i betydningen av del 2.1 har oppstått i garantiperioden og de andre forutsetningene for kravet i henhold til del 2 er oppfylt,
b) er det ingen grunn til utelatelse i henhold til del 3 og

c) garantimottakeren har rettmessig forsvart at garantikravet er i samsvar med TABELL 3 .

4.2. Garantifordelen består utelukkende og som LEDVANCEs eneste alternativ i

a) kostnadsfri levering av et erstatningsprodukt i samsvar med bestemmelsene i del 4.3 eller

b) – kun hvis garantimottakeren er en LEDVANCE-direktekunde – en kreditnota for kjøpsprisen til kundekontoen til garantimottakeren.

En LEDVANCE-direktekunde er en kunde som har kjøpt garantiproduktet direkte fra LEDVANCE eller et LEDVANCE-selskap med registrert kontor i garantiområdet (og ikke fra en forhandler eller annen tredjepart).

4.3. Ved levering av erstatningsprodukt forbeholder LEDVANCE seg retten til å levere et annet tilsvarende erstatningsprodukt av samme type. Funksjoner, spesifikasjoner og designet på dette kan avvike fra garantiproduktet. Erstatningsproduktet vil utelukkende bli sendt innenfor garantiområdet.

4.4. Det som ikke er inkludert i garantikravet og garantifordelen, er spesielt, uten begrensning, er følgende:

a) reparasjon av garantiproduktet,

b) refusjon av kostnadene ved å returnere det defekte garantiproduktet i henhold til TABELL 3 ,

c) refusjon av montering, demontering, transport, vei, arbeid, planlegging, prosjektledelse eller materialkostnader eller kostnader ved feil sporing eller

d) andre krav for erstatning eller refusjon av utgifter (f.eks. for transport eller følgeskader eller tapt fortjeneste).

4.5. LEDVANCE forbeholder seg retten til å undersøke gyldigheten til garantikravet i hver garantisak.

4.6. Behandlingen av garantikravet og innvilgelse av garantifordelen i samsvar med bestemmelsene i disse garantibetingelsene vil bli utført

– av LEDVANCE for garantisaker i Tyskland og
– av det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-konsernet i henhold til TABELL 3 (heretter «LEDVANCE-selskapet») for garantisaker i Garantiområdet utenfor Tyskland.
Landet i garantisaken er landet i garantiområdet der garantimottakeren har kjøpt garantiproduktet.

4.7. Som en generell regel mottar garantimottakeren vanligvis garantifordelen innen én måned etter at garantikravet er rettmessig gjort gjeldende

4.8. Innvilgelse av garantifordelen utvider eller fornyer ikke den opprinnelige garantiperioden.

5. Reservasjon av lovfestede krav

Garantimottakerens lovfestede krav og rettigheter i henhold til garantien og i henhold til den tyske produktansvarsloven (ProdHaftG) skal på ingen måte begrenses av disse garantibetingelsene og garantien som gis heri. Disse lovfestede kravene og rettighetene skal gjelde uavhengig av og parallelt med disse garantibetingelsene og garantikravene.

6. Gjeldende lovgivning, verneting

6.1. Disse garantibetingelsene skal utelukkende styres av loven i Forbundsrepublikken Tyskland med unntak av FNS kjøpslov (CISG) og bestemmelsene i internasjonal privatrett.

6.2. I den grad garantimottakeren er en selger, en juridisk enhet i henhold til offentlig lov eller et spesialfond i henhold til offentlig lov, skal det eksklusive vernetinget for alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse garantibetingelsene, være München i Tyskland. Obligatoriske lovfestede bestemmelser vedrørende eksklusive verneting skal forbli upåvirket.

7. Endring av garantibetingelsene

LEDVANCE forbeholder seg retten til å endre disse garantibetingelsene når som helst etter eget skjønn, med virkning i fremtiden. I dette tilfellet skal alle gjeldende garantikrav basert på denne nåværende versjonen av garantibetingelsene, forbli upåvirket, og den respektive garantimottakeren skal fortsette å ha rett til å gjøre slike garantikrav gjeldende innenfor den respektive garantiperioden i samsvar med bestemmelsene i denne nåværende versjonen av garantibetingelsene.

Del siden på sosiale medier